bootstrap themes

Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

วันวิสาขบูชา “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ตามแนววิถีใหม่

ด้วยวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันวิสาขบูชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะร่วม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชา และร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com

Mobirise

โครงการศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563

ส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการเรียนการสอนนั้น คือ การศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ในการนำหลักการวิชาการความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และการได้มีส่วนเข้าศึกษาดูงานจากสภาพเหตุการณ์จริงๆ ตามองค์กร สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้จากงานจริง

Mobirise

โครงการ จิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30