bootstrap themes

Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 4 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จัด โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Bsuiness School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ร่วมกับรายวิชา MBA1001 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการจัดการ MBA1002 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการเงิน MBA1003 สัมมนาประเด็นพิเศษทางการตลาด และ MBA1004

Mobirise

โครงการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “กิจกรรมบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2562”

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30