bootstrap themes

Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

Mobirise

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life)

Mobirise

วิทยากรพิเศษ MBA0201 Management and Business Essentials

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชากร เฮงษฎีกุล มาบรรยายพิเศษในรายวิชา MBA0201 Management and Business Essentials ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “Negotiation Skills”

Mobirise

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

วันวิสาขบูชา “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ตามแนววิถีใหม่

ด้วยวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตรงกับวันวิสาขบูชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะร่วม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชา และร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com

Mobirise

โครงการศึกษาดูงาน สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563

ส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการเรียนการสอนนั้น คือ การศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ในการนำหลักการวิชาการความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และการได้มีส่วนเข้าศึกษาดูงานจากสภาพเหตุการณ์จริงๆ ตามองค์กร สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้จากงานจริง

Mobirise

โครงการ จิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้

Address

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
เขตหนองแขม กทม. 10160


Contacts

Email : gssupport@sau.ac.th
Phone : 66-2807-4500-27
                ext. 316, 120
FAX : 66-2807-4528-30