bootstrap themes


Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

MBA SAU

โครงการดูงานด้านการจัดการพลังงาน ณ โรงงานน้ำตาลราชบุรี

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการดูงานด้านการจัดการพลังงาน ณ โรงงานน้ำตาลราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

MBA SAU

โครงการจิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2566

MBA SAU

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัยจัดบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

MBA SAU

SAU Analytic Talk

โครงการ SAU Analytic Talk ขึ้น โดยผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมี ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Future of Analytics and Digital Disruption

MBA SAU

กิจกรรมพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีรับขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 เพื่อเป็นให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

MBA SAU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ปีการศึกษา 2565 ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

MBA SAU

โครงการ SAU Business Talk

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด จึงได้จัดทำโครงการ SAU Business Talk ขึ้น โดยเชิญวิทยากรมากความสามารถมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ

MBA SAU

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

MBA SAU

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาสามารถมองเห็นแนวทางและความต้องการของตนเอง

MBA SAU

โครงการ SAU Business

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด จึงได้จัดทำโครงการ SAU Business Talk ขึ้น โดยเชิญวิทยากรมากความสามารถมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ

MBA SAU

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Fuji Tusco Co., Ltd.

เพื่อจัดทำหลักสูตร In-house Training ให้กับ Fuji Tusco Co., Ltd. ซึ่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดอบรมหลักสูตรที่สี่ ในรายวิชา KD002 Stakeholder Satisfaction สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรกมล วิเศษศรี ให้กับพนักงาน Fuji Tusco Co., Ltd.

MBA SAU

SAU Analytic Talk

บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ได้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในยุค Digital Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงานตลอดเวลาจึงได้จัดทำโครงการ SAU Analytic Talk

MBA SAU

โครงการจิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนากิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

MBA SAU

สัมมนาการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital Disruption เพื่อความยั่งยืน

ณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการองค์กรในยุค Digital Disruption เพื่อความยั่งยืน โดยจัดสัมมนา 2 ครั้ง

MBA SAU

ศิลปะในการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

การอบรม “ศิลปะในการดำเนินธุรกิจข้ามวัฒนธรรม” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจ ไทย-จีน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565

MBA SAU

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

MBA SAU

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา : สัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา และบุคลากร ทั่วประเทศ