bootstrap themes

Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

Mobirise

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

Mobirise

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดโครงการการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา : สัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 – วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา และบุคลากร ทั่วประเทศ

Mobirise

ม.เอเชียอาคเนย์ร่วมกับเอสเทลลิเจนซ์เปิด ป.โทออนไลน์ ด้าน Data Analytics พร้อมรับ Certificate จาก Google

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ บริษัทเอสเทลลิเจนซ์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

Mobirise

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Fuji Tusco Co., Ltd. รายวิชา KD001 Motivation and Teamwork

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Fuji Tusco Co., Ltd. เพื่อจัดทำหลักสูตร In-house Training ให้กับ Fuji Tusco Co., Ltd. ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดอบรมหลักสูตรที่สามในรายวิชา KD001 Motivation and Teamwork

Mobirise

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Fuji Tusco Co., Ltd. รายวิชา MG004 Leadership & The Coaching Way

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Fuji Tusco Co., Ltd. เพื่อจัดทำหลักสูตร In-house Training ให้กับ Fuji Tusco Co., Ltd. ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเป็นหลักสูตรที่สองในหัวข้อ MG004 Leadership & The Coaching Way

Mobirise

กิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว และ คุณพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้มีพระคุณในการจัดตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงาน

Mobirise

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life)

Mobirise

วิทยากรพิเศษ MBA0201 Management and Business Essentials

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชากร เฮงษฎีกุล มาบรรยายพิเศษในรายวิชา MBA0201 Management and Business Essentials ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “Negotiation Skills”

Mobirise

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร. พุฒิธร จิรายุส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 3 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 2 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting

Mobirise

SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ SAU Business School Inspiration Talk ครั้งที่ 1 ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษาด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting