ระดับปริญญาตรี    
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นให้ความรู้ฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพที่พร้อมจะประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ขณะเดียวกันบัณฑิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางานในด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันบัณฑิตที่ผลิตออกไปจะต้องมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 8 สาขาวิชาดังนี้
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     
  คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
  คณะบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม นำความรู้ความสามารถเพื่อออกไปประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หลักสูตรต่างๆที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดวางโดยการคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
 
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
 
สาขาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
     
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นำมาประยุกต์ใช้เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในขณะเดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้
  สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     
  คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
  หลักสูตรนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชากฎหมาย เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรอบรู้ทางด้านกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ อย่างรอบ รอบด้าน รอบคอบ
  สาขาวิชานิติศาสตร์  
     
  ระดับปริญญาโท  
  บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
   
     
 

หมายเหตุ :

* อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น 15,000/เทอม เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 190, 192

   ​       ​

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th